Reserva d’entrades

/Reserva d’entrades
Reserva d’entrades2020-07-18T18:10:07+00:00

Pots afegir fins a 10 reserves amb un mateix formulari. Recorda que, per evitar aglomeracions, podràs accedir al recinte de les 20.30h a les 22.00h.

 

I RECORDA! Per poder accedir al recinte serà indispensable portar el DNI y la mascareta posada 🙂

InFest segon passi de curts (dissabte 18 de juliol)

Sóc menor
*Si ets menor d’edat, descarrega el següent document i porta’l omplert i signat el dia del festival.
Descarrega l'autirització per a menors:
DESCARREGAR

Dies que vindràs al festival InFest:

Ja no és poden reservar entrades

*Marcant aquesta casella, declaro, responsablement, que durant els darrers 14 dies i en aquest moment no presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Durant els darrers 14 dies tampoc he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. Que en relació a les malalties següents (Malalties respiratòries g​reus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques​ greus, malalties que afecten al sistema immunitari, diabetis​ mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties ​moderades o greus), no pateixo cap d’aquestes malalties o si pateixo alguna d’aquestes malalties he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat formativa. He valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat d'assistir a l'activitat.

Que em comprometo a informar a l’organització de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i mantenir un contacte estret amb l’organització davant de qualsevol incidència i a vigilar el meu estat prenent-me la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’esdeveniment.. En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistiré a l’esdeveniment.

Finalment, atès que l’organització ARKAM ha pres totes les mesures exigibles per prevenir tota mena de contagis i les ha comunicat, declaro que eximeixo a l'organització de qualsevol mena de conseqüència que es pugui derivar de l’esdeveniment.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades personals facilitades per l’usuari són incorporades a fitxers responsabilitat de ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER LA KULTURA AUDIOVISUAL I MUSICAL (en endavant, “ARKAM”). L’usuari, al facilitar les seves dades i acceptar el tractament de les mateixes per part de ARKAM, accepta de forma expressa que dites dades siguin tractades d’acord amb la present política de privacitat. El consentiment de l’usuari és la base jurídica del tractament de les seves dades personals. 
Les dades i informació del contacte del responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari són les següents:
Identitat del responsable: ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER LA KULTURA AUDIOVISUAL I MUSICAL (ARKAM) CIF: G66914409
Correu electrònic: infest.rubi@gmail.com
La finalitat del tractament de les dades personals facilitades és atendre les sol·licituds de l’usuari. El tractament de les dades personals és l’estrictament necessari per a les finalitats següents i es durà a terme únicament per a les finalitats per a les quals es sol·liciten i s’autoritzen per l’usuari:
– Reserva d’entrades: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari durant el procés de reserva d’entrades és únicament la gestió del servei de reserva d’entrades sol·licitat.
– Enviament emails de confirmació de reserva d’entrades i d’informació relacionada amb l’esdeveniment.  
L’usuari és responsable de la veracitat i actualització de les dades facilitades, havent de ser aquestes dades pròpies, reals i exactes. Les dades facilitades s’entendran facilitades pel seu titular. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la facilitació de les dades quan aquestes siguin falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o relatives a una altra persona.
Les dades personals no seran cedides ni transmeses a tercers, ni a cap tercer país o organització internacional.
Les dades seran conservades mentre es mantingui la vigència del consentiment del titular de les mateixes i durant tot el temps que duri la relació entre l’usuari i ARKAM més un període addicional d’un any. Després d’aquest temps, les dades seran suprimides
El titular de les dades personals té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la portabilitat de les dades, oposar-se al tractament o sol·licitar-ne la limitació, i retirar el consentiment prestat, sense que l’exercici d’aquests drets afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, l’usuari pot dirigir la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça infest.rubi@gmail.com. El titular de les dades personals també pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, com autoritat de control de protecció de dades.