/Reservations
Reservations2021-06-16T19:12:40+00:00

You can add up to 10 reservations with the same form. Remember that, to avoid congestion, you can access the site from 8.30 pm to 10 pm.

AND REMEMBER! To be able to access the site it will be essential to bring your ID and the mask on. 🙂

Sóc menor
*Si ets menor d’edat, descarrega el següent document i porta’l omplert i signat el dia del festival.
Descarrega l'autorització per a menors:
DESCARREGAR

Dies que vindràs al festival InFest:

Premis Arkam (dijous 8 de juliol)

MALAURADAMENT LES ENTRADES PER L'INFEST ESTAN EXHAURIDES (Podeu intentar venir a la porta el mateix dia per veure si s'han alliberat entrades)

*Marcant aquesta casella, declaro, responsablement, que durant els darrers 14 dies i en aquest moment no presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Durant els darrers 14 dies tampoc he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. Que en relació a les malalties següents (Malalties respiratòries g​reus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques​ greus, malalties que afecten al sistema immunitari, diabetis​ mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties ​moderades o greus), no pateixo cap d’aquestes malalties o si pateixo alguna d’aquestes malalties he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat formativa. He valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat d'assistir a l'activitat.

Que em comprometo a informar a l’organització de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i mantenir un contacte estret amb l’organització davant de qualsevol incidència i a vigilar el meu estat prenent-me la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’esdeveniment.. En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistiré a l’esdeveniment.

Finalment, atès que l’organització Tiamat Teatre ha pres totes les mesures exigibles per prevenir tota mena de contagis i les ha comunicat, declaro que eximeixo a l'organització de qualsevol mena de conseqüència que es pugui derivar de l’esdeveniment.

Privacy Policy
The personal data provided by the user are incorporated into files under the responsibility of ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER LA KULTURA AUDIOVISUAL I MUSICAL (hereinafter, “ARKAM”). The user, by providing their data and accepting the processing of the same by ARKAM, expressly agrees that such data will be treated in accordance with this privacy policy. The user’s consent is the legal basis for the processing of their personal data.
Data and infromationof the contact of the person in charge of the processing of the personal data provided by the user are the following:
Identity of the person in charge: ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER LA KULTURA AUDIOVISUAL I MUSICAL (ARKAM) CIF: G66914409
e-mail infest.rubi@gmail.com
Lfor the purpose of processing the personal data provided is to respond to requests from the user. The processing of personal data is strictly necessary for the following purposes and will be carried out only for the purposes for which they are requested and authorized by the user:
– Ticket reservation: The purpose of the processing of personal data provided by the user during the ticket reservation process is only the management of the ticket reservation service requested.
– Sending ticket booking confirmation emails and event related information.  
The user is responsible for the veracity and updating of the data provided, and this data must be personal, real and accurate. The data provided will be understood to be provided by its owner. The user will be solely responsible for any damage, direct or indirect, that may be caused to any person due to the provision of data when it is false, inaccurate, incomplete, out of date, or relating to another person.
Personal data will not be transferred or transmitted to third parties, or to any third country or international organization.
The data will be kept for as long as the consent of the owner of the same is maintained and for the duration of the relationship between the user and ARKAM plus an additional period of one year. After this time, the data will be deleted
The owner of the personal data has the right to request the data controller to access their data, rectify or delete them, to request the portability of the data, to oppose the processing or to request ne the limitation, and withdraw the consent given, without the exercise of these rights affecting the lawfulness of the treatment based on prior consent. To exercise any of these rights, the user can send their request by email to infest.rubi@gmail.com. The holder of personal data may also file a complaint with the “Agencia Española de Protección de Datos”, as a data protection control authority.